Gebruiksvoorwaarden

Beste (potentiële) testpersoon,

Welkom bij de gebruiksvoorwaarden (‘voorwaarden’) van TestingTime. Wij waarderen het dat je onze website bezoekt en belangstelling toont voor ons bedrijf, TestingTime AG, Weststrasse 50, 8003 Zürich, Zwitserland, (hierna ‘TestingTime‘ genoemd) en onze dienstverlening. TestingTime biedt testpersonen (‘testpersonen‘) de gelegenheid deel te nemen aan gebruikerstests en marktonderzoeken (‘onderzoeken‘) die de klanten van TestingTime uitvoeren.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, voordat je gebruikmaakt van www.testingtime.com of verwante websites, digitale diensten of applicaties (samen de ‘website‘ genoemd) die beheerd worden door TestingTime. Door naar de website te gaan, accepteer je deze voorwaarden. Als je niet instemt met deze voorwaarden, moet je geen gebruik maken van de website.

TestingTime wijzigt deze voorwaarden van tijd tot tijd. TestingTime zal testpersonen schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van iedere testpersoon. Als de testpersoon niet binnen één maand na het versturen van het bericht opzegt, dan wel zich bereid verklaart deel te nemen aan een volgend onderzoek, wordt de testpersoon verondersteld in te stemmen met de wijzigingen.

1. Aanmelden als testpersoon

Iedereen die in aanmerking wenst te komen om als testpersoon te worden geselecteerd, moet zich eerst op de website aanmelden. Om zich te kunnen aanmelden, moeten testpersonen minimaal 18 jaar of ouder zijn.

Als zij zich hebben aangemeld, ontvangen testpersonen een e-mail ter verificatie van hun e-mailadres. Vervolgens worden zij opgenomen in de database van TestingTime (‘database’).

De aanmelding als testpersoon is gratis en geschiedt op vrijwillige basis. Testpersonen kunnen hun gegevens in de database te allen tijde wissen zonder dat er kosten aan verbonden zijn.

Voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe wij de veiligheid ervan verzekeren, verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

2. Deelname aan onderzoeken

2.1 Soorten onderzoek

TestingTime werft testpersonen voor haar klanten aan voor de volgende soorten onderzoeken:

  • In-house onderzoeken‘ die plaatsvinden op een tijdstip en locatie die door de klant bepaald worden.
  • In-home onderzoeken‘ die uitgevoerd op een tijdstip dat bepaald wordt door de klant en op de locatie die wordt bepaald door de testgebruiker.
  • Gemodereerde online onderzoeken‘ die online uitgevoerd op een tijdstip dat bepaald wordt door de klant.
  • Niet-gemodereerde online onderzoeken‘ die online uitgevoerd op een tijd die door de testpersoon (binnen een bepaalde periode) wordt bepaald.

2.2 Selectie van deelnemers aan het onderzoek

TestingTime selecteert deelnemers aan onderzoeken op basis van informatie over testpersonen in de database, alsnog opgevraagde gegevens en de vereiste karakteristieken van deelnemers zoals vastgelegd is door de klanten van TestingTime.

Als testpersonen in aanmerking komen voor een bepaald onderzoek, zal TestingTime rechtstreeks contact opnemen met de kandidaten en hen uitnodigen deel te nemen aan het onderzoek van de klant. TestingTime selecteert naar eigen goeddunken deelnemers aan onderzoeken en testpersonen kunnen niet verlangen deel te nemen aan bepaalde onderzoeken.

2.3 Bevestiging van deelname

Nadat TestingTime voor een bepaald onderzoek contact heeft opgenomen met potentiële deelnemers, kunnen testpersonen hun deelname aan het onderzoek slechts binnen een bepaalde tijd bevestigen. De testpersonen ontvangen nadere informatie over deze periode.

Als een testpersoon instemt met deelname aan een onderzoek, maar dit niet doet, behoudt TestingTime zich het recht voor de testpersoon uit te sluiten van deelname aan verdere onderzoeken.

2.3 Beloning

De testpersoon ontvangt een vast bedrag voor deelname aan een onderzoek. TestingTime zal de testpersoon hierover informeren, nadat hij/zij zich bereid heeft verklaard deel te nemen aan het onderzoek. De testpersoon ontvangt het vaste bedrag binnen 5 tot 10 werkdagen na deelname aan het onderzoek. De testpersonen moeten nagaan of zij het vaste bedrag moeten opgeven voor de inkomstenbelasting. De testpersoon moet nagaan of hij/zij de vaste vergoeding bij de belastingaangifte moet vermelden bij ‘Inkomsten uit overig werk’.

3. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor onderzoeken

TestingTime sluit geen aansprakelijkheid uit, noch beperkt deze als dit wettelijk niet geoorloofd zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid van TestingTime, diens werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers, als ook voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.

Afgezien hiervan zijn TestingTime, vertegenwoordigers of onderaannemers niet aansprakelijk voor schade of verlies in verband met deelname of door de onmogelijkheid deel te nemen aan een onderzoek, het gebruik of niet kunnen gebruiken van de website, de inhoud van onze website of de informatie op websites van derden die bereikbaar zijn via links.

Deze website kan inhoud van derden of links naar websites van derden bevatten. TestingTime aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en geeft geen garanties of verklaringen voor de inhoud van websites van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de juistheid, onderwerpen, kwaliteit of actualiteit.

4. Opzegging

Zowel de testpersoon als TestingTime kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Schadeclaims vanwege de opzegging van de overeenkomst zijn uitgesloten.

5. Geldigheid van de voorwaarden

Als er bepalingen in deze voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) onwettelijk blijken te zijn of anderszins niet afdwingbaar, zullen deze bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen met een zelfde economische strekking. De overige bepalingen zullen mutatis mutandis van kracht blijven.

6. Jurisdictie

Bij gebrek aan andersluidende bepalingen vallen deze voorwaarden onder het Zwitsers recht en de testpersoon stemt in met de exclusieve jurisdictie van de rechterlijke instanties in Zürich, Zwitserland.

 

Status: April 2022