Användarvillkor

Bästa (potentiella) testanvändare,

Välkommen till TestingTime:s allmänna villkor (”villkor”). Vi är glada att du besöker vår webbplats och är intresserad av vårt företag, TestingTime AG, Rieterstrasse 6, 8002 Zürich, Schweiz (”TestingTime” nedan) och våra tjänster. TestingTime erbjuder testanvändare (”testanvändare”) möjligheten att delta i användartester och marknadsundersökningar (”undersökningar”) som genomförs av TestingTime:s kunder.

Läs noggrant igenom dessa villkor innan du använder www.testingtime.com eller närstående webbplatser, digitala tjänster eller applikationer (tillsammans ”webbplatsen”) som drivs av TestingTime. Genom att besöka webbplatsen godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda webbplatsen.

TestingTime uppdaterar villkoren emellanåt. TestingTime informerar testanvändare skriftligen om sådana uppdateringar via e-post till användarens angivna e-postadress. Om testanvändaren inte meddelar om uppsägning av kontot inom en månad efter att e-postmeddelandet har skickats eller godkänner att delta i en ytterligare undersökning anses ändringen ha godkänts av användaren.

1. Registrering som testanvändare

Den som vill bli utvald som testanvändare måste först registrera sig på webbplatsen. För att registrera sig måste testanvändarna vara minst 18 år gamla.

Efter registreringen skickas ett e-postmeddelande till testanvändaren för att bekräfta dennes e-postadress och efter det tas testanvändaren upp i TestingTime:s databas (”databas”).

Det är gratis och frivilligt att registrera sig som testanvändare. Testanvändare kan när som helst och utan kostnad radera sina uppgifter från databasen.

Se vår integritetspolicy för mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och säkerställer att de skyddas.

2. Deltagande i undersökningar

2.1 Typer av undersökningar

TestingTime rekryterar testanvändare å kundens vägnar för följande typer av undersökningar:

undersökningar på plats” genomförs på en plats och vid ett tillfälle som bestäms av kunden
undersökningar i hemmet” genomförs på en tid som bestäms av kunden och på en plats som bestäms av testanvändaren
modererade undersökningar online” genomförs online på en tid som bestäms av kunden.
omodererade undersökningar online” genomförs online på en tid som bestäms av testanvändaren (inom en specifik tidsram).

2.2 Urval av undersökningsdeltagare

TestingTime väljer ut undersökningsdeltagare baserat på testanvändarnas information i databasen, ytterligare begärd information och krav på egenskaper hos deltagarna som fastläggs av TestingTime:s kunder.

Om en testanvändare kan tänkas passa för en specifik undersökning kontaktar TestingTime hen och skickar en inbjudan till att delta i kundens undersökning. Undersökningsdeltagarna väljs ut efter TestingTime:s eget gottfinnande och testanvändare har inget anspråk på att delta i någon specifik undersökning.

2.3 Bekräftelse på deltagande

Efter att ha kontaktats av TestingTime som potentiell deltagare i en specifik undersökning kan testanvändarna bekräfta sitt deltagande i undersökningen inom en specifik tidsperiod som testanvändaren informeras om.

Om testanvändaren godkänner att delta i en undersökning men sedan inte deltar förbehåller sig TestingTime rätten att blockera testanvändaren från deltagande i framtida undersökningar.

2.4 Ersättning

Vilken typ av ersättning som betalas ut beror på studien och kommer att meddelas i förväg av TestingTime efter samtycke till att delta i respektive studie. Efter framgångsrikt deltagande i studien betalas förtjänsten automatiskt in i respektive testanvändares plånbok och ackumuleras. Det angivna tröskelbeloppet måste uppnås för att göra en begäran om uttag via webbplatsen. Detta kan variera beroende på land och kommer att visas i enlighet med detta i testanvändarens plånbok. Begäran om uttag under tröskelvärdet får endast göras via e-post till help@testingtime.com. I båda fallen kommer betalningen att göras till testanvändarens angivna konto inom 10 arbetsdagar efter begäran. TestingTime förbehåller sig rätten att utföra lämplig identitetskontroll före uttag. Testanvändaren måste själv avgöra om han eller hon måste deklarera de utbetalda inkomsterna i sin personliga inkomstskattedeklaration. Testanvändaren avstår uttryckligen från att betala avgifter för det lilla antalet inkomster till de schweiziska arbetsförsäkringsbolagen (AHV/IV/EO och ALV).

3. Ansvar och skyldigheter för undersökningar

TestingTime varken avsäger sig eller begränsar sitt ansvar gentemot dig om det inte tillåts av lag. Detta omfattar ansvar för personskador och död orsakad av oaktsamhet från TestingTime eller dess anställda, ombud, underleverantörer samt för bedrägeri eller falska uppgifter lämnade i bedrägligt syfte.

Utöver detta är TestingTime och dess anställda, ombud och underleverantörer inte ansvariga gentemot dig på något sätt, i synnerhet inte för skador eller förluster som uppstår i samband med ditt deltagande eller oförmåga att delta i en undersökning, din användning eller oförmåga att använda vår webbplats, innehållet på vår webbplats eller länkad information eller tredje parts webbplats.

Denna webbplats kan innehålla innehåll från tredje part eller länkar till tredje parts webbplats. TestingTime tar inget ansvar för och lämnar inga garantier eller uppgifter om något innehåll från tredje part, inklusive men inte begränsat till riktighet, ämne, kvalitet eller aktualitet.

4. Uppsägning

Både testanvändaren och Testingtime kan säga upp avtalet när som helst. Inga skadeanspråk kan göras på grund av att avtalsförhållandet avslutas.

5. Användarvillkorens giltighet

Om någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor (helt eller delvis) anses vara olagliga, ogiltiga eller på annat sätt icke genomförbara ska de ersättas av en giltig bestämmelse med en liknande ekonomisk betydelse. Övriga bestämmelser förblir i tillämpliga delar helt giltiga och gällande.

6. Jurisdiktion

Om ingen obligatorisk laglig bestämmelse kräver något annat styrs dessa allmänna villkor av schweizisk lag och användaren godkänner att domstolen i Zürich, Schweiz är exklusiv behörig domstol.

Status: Januari 2023