Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden (‘AV‘) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TestingTime AG (‘TestingTime‘) en de klant (‘klant‘).

TestingTime behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie van de AV is online te vinden op www.testingtime.com/nl/voorwaarden-voor-klanten/.

2. Doel van de overeenkomst

2.1 Dienstverlening door TestingTime

TestingTime biedt klanten dienstverlening met betrekking tot de rekrutering van testpersonen (‘testpersonen‘) voor verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken, met inbegrip van producttests, gebruikerstests, enquêtes, focusgroepen, workshops en online onderzoeken (‘onderzoeken‘). Deze diensten kunnen met name omvatten:

  • het gebruik en onderhoud van een database met testpersonen (‘database‘) met specifieke informatie over afzonderlijke testpersonen
  • de ontwikkeling en het gebruik van een softwareplatform (‘website‘) waar de klant opdrachten kan plaatsen voor de rekrutering van testpersonen voor onderzoeken
  • de rekrutering van testpersonen voor de klanten

2.2 Soorten onderzoek

TestingTime werft testpersonen voor haar klanten aan voor de volgende soorten onderzoeken:

  • in-house onderzoeken‘ die plaatsvinden op een tijdstip en locatie die door de klant bepaald worden
  • In-home onderzoeken‘ worden uitgevoerd op een tijdstip dat bepaald wordt door de klant en op de locatie die wordt bepaald door de testgebruiker
  • Gemodereerde online onderzoeken‘ online uitgevoerd op een tijdstip dat bepaald wordt door de klant.
  • Niet-gemodereerde online onderzoeken‘ online uitgevoerd op een tijd die door de testpersoon (binnen een bepaalde periode) wordt bepaald

2.3 Testpersonen

Testpersonen zijn geen werknemers of vertegenwoordigers van TestingTime.
Het zijn privépersonen die gebruikmaken van de diensten van TestingTime om deel te nemen aan onderzoeken.

De profielen van de testpersonen zijn gebaseerd op de informatie die de testpersonen zelf hebben verstrekt. Deze informatie wordt niet beoordeeld door TestingTime. TestingTime is niet aansprakelijk voor de handelingen of weglatingen van testpersonen.

3. Het sluiten van de overeenkomst

3.1 Opdracht en acceptatie

Het aanbod een overeenkomst te sluiten, volgt wanneer een klant het formulier op de website heeft ingevuld en klikt op de knop ‘Plaatsing van een bindende opdracht’ (‘opdracht‘). Iedere opdracht definieert het vereiste aantal testpersonen, de eigenschappen waaraan de testpersonen moeten voldoen en de datum van en het soort onderzoek.

De overeenkomst voor de opdracht wordt bindend als TestingTime de opdracht aanvaardt. Als TestingTime de opdracht niet binnen twee werkdagen afwijst, wordt TestingTime geacht de opdracht te hebben aanvaard.

Na acceptatie van de opdracht, begint TestingTime met het rekruteren van testpersonen die passen bij het profiel zoals beschreven is in de opdracht.

3.2 Selectie van deelnemers aan het onderzoek

TestingTime selecteert geschikte kandidaten, uitgaande van de behoefte van de klant. TestingTime neemt contact op met deze testpersonen en nodigt hen uit om deel te nemen aan het onderzoek zoals gedefinieerd is door de klant en om een bindende overeenkomst te ondertekenen.

TestingTime stuurt alle testpersonen een herinnering, voordat het onderzoek begint. TestingTime kan echter niet garanderen dat alle testpersonen die de klant nodig heeft ook daadwerkelijk voor het onderzoek zullen verschijnen.

3.3 Tarieven

TestingTime brengt een vast tarief in rekening voor de dienstverlening. Het vaste tarief is gebaseerd op het aantal testpersonen, het aantal criteria waaraan moet worden voldaan en het soort onderzoek en de duur ervan. Het uiteindelijke tarief wordt vastgesteld als de opdracht wordt geplaatst.

Als er minimaal één testgebruiker is aangeworven, moet de klant extra kosten betalen voor wijzigingen in de opdracht. Het exacte bedrag is afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en wordt gespecificeerd aan de hand van de gewenste wijzigingen van de klant.

Als de klant een opdracht annuleert, worden er kosten in rekening gebracht voor de testpersonen die reeds waren geboekt voor deelname aan het onderzoek. Bij annuleringen binnen minder dan 24 uur voor aanvang van het onderzoek wordt steeds het volledige bedrag van de opdracht in rekening gebracht.

3.4 Niet-verschijnen van testpersonen

Indien mogelijk, probeert TestingTime adequate vervangers te vinden voor testpersonen die niet verschijnen voor het onderzoek.

Voor het geval er geen tijdige vervangers te vinden zijn, worden de klant geen kosten in rekening gebracht voor testpersonen die niet voor het onderzoek zijn verschenen, mits de klant TestingTime tijdig heeft geïnformeerd binnen 2 (twee) werkdagen na het onderzoek.

De klant kan geen aanspraak maken op vergoeding voor de tijd die hij heeft gereserveerd voor deze testpersonen.

3.5 Ongeschikte testpersonen

Wij proberen altijd de beste deelnemers te vinden voor je onderzoek.

Als echter blijkt dat een testgebruiker niet voldoet aan een (of meerdere) bestelde criteria, wordt de klant niet in rekening gebracht indien het interview binnen 15 minuten wordt geannuleerd, mits de klant TestingTime binnen 2 (twee) werkdagen na het onderzoek hiervan op de hoogte stelt.

Indien het interview volledig of langer dan 15 minuten plaatsvindt, wordt de testgebruiker wel in rekening gebracht.

3.6 Niet benaderen van testpersonen

Het is de klant niet toegestaan contact te zoeken met testpersonen wat betreft de coördinatie van het onderzoek. Zonder de toestemming van TestingTime is het de klant niet toegestaan een testpersoon te vragen deel te nemen aan een volgend onderzoek of aan andere onderzoeken.

4. Betaling

De factuur wordt twee dagen na voltooiing van het onderzoek verzonden. De klant moet de factuur voldoen binnen 20 dagen na verzending ervan. Na 20 dagen wordt de klant zonder verdere kennisgeving in gebreke gesteld. De wettelijke bepalingen inzake schadevergoeding en wettelijke vertragingsrente zijn van toepassing. Als daarna nog steeds geen betaling volgt, houden wij ons het recht voor schuldvorderingsmaatregelen te treffen.

5. Aansprakelijkheid

Alle gevallen van inbreuk op de overeenkomst en de wettelijke gevolgen ervan, evenals claims van de klant, ongeacht de wettelijke basis voor deze claims, worden bindend geregeld in de AV.

De partijen zijn aansprakelijk voor rechtstreekse schade die ontstaat in relatie tot de AV en alle daarmee samenhangende overeenkomsten tot het bedrag van de opdracht.

Voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, niet gerealiseerde besparing, omzetverlies of extra kosten voor de klant, voor zover wettelijk toegestaan, is TestingTime alleen aansprakelijk in gevallen van grove nalatigheid of opzet.

TestingTime aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen of weglatingen van testpersonen. TestingTime aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering, inhoud en uitkomsten van onderzoeken.

6. Schriftelijke vorm

Alle andere overeenkomsten tussen de partijen zijn alleen geldig als deze in schriftelijke vorm worden opgesteld en bevestigd. Dit geldt ook voor wijzigingen in de specificaties van een opdracht.

7. Partiële nietigheidsclausule

Indien er bepalingen in de AV zijn opgenomen die nietig zijn of worden, zal dit de overige bepalingen onverlet laten.

8. Rechtskeuze en jurisdictie

Deze AV en alle contractuele verhoudingen op de grondslag van deze AV vallen onder Zwitsers recht, met uitsluiting van de conflictenrechtelijke bepalingen van het Zwitserse wetboek van internationaal privaatrecht en het verdrag van de VN inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

Alleen rechtbanken in Zürich zijn bevoegd met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit deze AV of die daarmee verband houden.

 

Status: April 2022