Allmänna villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal mellan TestingTime AG (”TestingTime“) och kunden (”kunden“).

TestingTime förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren utan föregående meddelande. Den senaste versionen av villkoren finns online på www.testingtime.com/sv/villkor-for-kunder/.

2. Föremål för avtalet

2.1 TestingTime:s tjänster

TestingTime tillhandahåller kunder med tjänster som rör rekrytering av testanvändare (”testanvändare”) för olika kvalitativa och kvantitativa undersökningar inklusive produkttester, användartester, intervjuer, fokusgrupper, workshoppar och webbundersökningar (”undersökningar”). Dessa tjänster kan i synnerhet omfatta:

drift och underhåll av en databas över testanvändare (”databas”) inklusive specifik information om respektive testanvändares person
utveckling och drift av en onlineplattform (”webbplats”) som gör det möjligt för kunder att lägga beställningar av rekrytering av testanvändare till undersökningar rekrytering av testanvändare å kundens vägnar.

2.2 Typer av undersökningar

TestingTime rekryterar testanvändare å kundens vägnar för följande typer av undersökningar:

undersökningar på plats” genomförs på en plats och vid ett tillfälle som bestäms av kunden
undersökningar i hemmet” genomförs på en tid som bestäms av kunden och på en plats som bestäms av testanvändaren
modererade undersökningar online” genomförs online på en tid som bestäms av kunden.
omodererade undersökningar online” genomförs online på en tid som bestäms av testanvändaren (inom en specifik tidsram).

2.3 Testanvändare

Testanvändare är inte anställda av eller företrädare för TestingTime. De är privatpersoner som använder TestingTime:s tjänster för att delta i undersökningar.

Testanvändarnas profiler baserar på information som testanvändarna själva anger. Denna information granskas inte av TestingTime. TestingTime är inte ansvariga för testanvändares handlingar eller underlåtenheter.

3. Ingående av avtalet

3.1 Beställning och godkännande

Erbjudandet att ingå avtal görs när en kund slutför beställningsformuläret på webbplatsen och klickar på knappen ”Gör en bindande beställning” (en ”beställning”). Varje beställning inkluderar det begärda antalet testanvändare, testanvändarnas egenskaper samt undersökningens typ och datum.

Avtalet om beställning blir bindande när TestingTime godkänner beställningen. Om TestingTime inte ger avslag på beställningen inom två arbetsdagar anses TestingTime ha godkänt beställningen.

Efter att ha godkänt beställningen påbörjar TestingTime rekryteringsprocessen för testanvändare som motsvarar den specifika profil som definierats i beställningen.

3.2 Urval av undersökningsdeltagare

TestingTime väljer ut lämpliga testanvändare baserat på kundens krav. Dessa testanvändare kontaktas av TestingTime och bjuds in till att delta i undersökningen enligt kundens specifikationer och ombeds att skriva under ett bindande avtal.

TestingTime skickar en påminnelse till alla testanvändare innan undersökningen börjar. TestingTime kan dock inte garantera att alla begärda testanvändare dyker upp till undersökningen.

3.3 Pris

En fast prissättning tillämpas för TestingTime:s tjänster. Det fasta priset baseras på antal användare, antal kriterier samt undersökningens typ och längd. Det slutgiltiga priset specificeras när beställningen läggs.

När det finns minst en testanvändare i uppställningen tillkommer extra avgifter om kunden vill göra ändringar i beställningen. Det exakta beloppet beror på hur mycket arbete ändringen kräver och specificeras när kunden ber om att göra ändringar.

Om kunden vill avbryta en beställning faktureras kunden för de testanvändare som redan har bekräftats för undersökningen. Beställningens totalbelopp faktureras alltid om avbeställningen sker inom 24 timmar före undersökningens början.

3.4 Testanvändare som inte dyker upp

Om möjligt hittar TestingTime en lämplig ersättare för testanvändare som inte dyker upp till undersökningen.

I händelse av att en ersättare inte kan hittas i tid kommer kunden inte att faktureras för de testanvändare som inte dök upp till undersökningen under förutsättning att kunden meddelar TestingTime om detta inom 2 (två) arbetsdagar efter undersökningen.

Kunden kan inte begära kompensation för tiden som har bokats för sådana testanvändare.

3.5 Felmatchningar

Vi gör alltid vårt bästa för att hitta de bästa deltagarna för din undersökning.

Om det dock visar sig att en testanvändare inte stämmer överens med ett (eller flera) beställda kriterier kommer kunden inte att debiteras om intervjun avbokas inom 15 minuter, förutsatt att kunden informerar TestingTime inom 2 (två) arbetsdagar efter studien.

Om intervjun genomförs i sin helhet eller under längre tid än 15 minuter kommer testanvändaren att debiteras.

3.6 Värvningsförbud gällande testanvändare

Kunden får enbart kontakta testanvändare i syfte att koordinera undersökningen. Utan TestingTime:s tillstånd får kunden inte fråga testanvändare om att delta i en uppföljande undersökning eller andra undersökningar.

4. Betalning

Fakturan skickas två dagar efter att undersökningen har slutförts. Kunden måste betala fakturan inom 20 dagar efter att fakturan har skickats. Efter 20 dagar förfaller fakturan utan vidare meddelande. Lagstadgade bestämmelser om ersättning för skador och dröjsmålsränta gäller. Om vi fortfarande inte tar emot någon betalning förbehåller vi oss rätten att inleda åtgärder för att driva in skulden.

5. Ansvar

Alla avtalsbrott och deras juridiska konsekvenser samt alla anspråk från kunden, oavsett den lagliga grunden för sådana anspråk, styrs uteslutande av de allmänna villkoren.

Alla parter är skadeståndsansvariga för direkta skador som uppstår i samband med de allmänna villkoren och alla relaterade avtal upp till ett belopp som motsvarar värdet av respektive beställning.

I händelse av indirekt skada eller följeskada, såsom utebliven vinst, outnyttjade besparingar, förlust av affärsmöjligheter och ytterligare kostnader som uppkommit genom kunden ska TestingTime i den utsträckning som tillåts enligt lag enbart vara ansvariga i fall av grov oaktsamhet eller uppsåt.

TestingTime är inte ansvariga för testanvändares handlingar eller underlåtenheter. TestingTime accepterar inget ansvar gällande genomförande, innehåll eller resultat av undersökningar.

6. Skriftlig form

Samtliga övriga avtal mellan parterna är endast giltiga om de utarbetas och bekräftas i skrift. Detta gäller även för ändringar i de skriftliga kraven.

7. Skiljbarhet

Om enskilda bestämmelser i de allmänna villkoren är eller blir ogiltiga förblir övriga bestämmelser giltiga.

8. Lagval och val av jurisdiktion

Dessa allmänna villkor och alla avtalsförhållanden som baseras på dessa allmänna villkor styrs av schweizisk lag med undantaget av lagvalsreglerna i den schweiziska federala lagen om internationell privaträtt och FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG).

Zürich, Schweiz, är enda behörig domstol för alla tvister som uppstår från eller i samband med dessa allmänna villkor.

Status: Januari 2023